About Me

Đăng ký thành viên

Quảng Ngãi triển khai một số yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngày 13/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 3979/UBND-KGVX yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức triển khai thực ngay các biện pháp để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Nguồn baoquangngai.vn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét